1. Home
  2. /
  3. Jurisprudență

Jurisprudență

Culpa beneficiarului autorizației de construire în realizarea faptei ilicite a emiterii nelegale a autorizației

Prin Decizia nr. 208 din 1 februarie 2011, pronunțată de Curtea de Apel Ploiesti, rețin următoarele:

„De asemenea, instanța de fond, în mod eronat a apreciat calitatea de constructor de bună-credinţă a reclamantului-reconvenţional, care trebuia să ştie, în calitate de comerciant sau să se consulte cu un specialist, mai ales că dorea să construiască un mic cartier de locuinţe în apropierea Aeroportului Băneasa, dacă este nevoie de un aviz din partea Autorităţi Aeronautice Române…

Repararea pagubei într-un proces de contencios administrativ ca urmare a anulării autorizației de construire vătămătoare

Prevederile art. 8 și art. 18 din Legea 554/2004 instituie un contencios de plina jurisdictie, în cadrul caruia se stabileste repararea pagubei. Dispozițiile art. 18 din Legea 554/2004 nu pot fi interpretate decat în corelare cu dispozițiile art. 8 din lege.

Prin Decizia 2972/2007 se reține:

“Or, din prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, rezultă ca scopul acțiunii în contencios administrativ este anularea actului…

Legalitatea planurilor de urbanism PUZ / PUD al căror termen de valabilitate nu este indicat în hotărârile de aprobare

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, instituie un interval obligatoriu de 10 ani în care autorităţile publice locale trebuie să procedeze la actualizarea planurilor urbanistice generale. Pentru planurile urbanistice zonale şi de detaliu, legea nu instituie un termen specific de valabilitate, lăsând la alegerea  autorităţilor locale să îl determine, în principal ţinând cont de complexitatea documentaţiei. În acest sens, art. 56 alin. (4) din Legea nr. 350/2001 prevede că…

Contestarea certificatului de urbanism – procedura de contestare, modificare și anulare

Certificatul de urbanism este reglementat de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si este definit la art. 6 alin.1 ca fiind actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori planurilor de amenajare a teritoriului, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și stabilesc cerințele urbanistice care urmează a fi îndeplinite in funcție de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare in vederea autorizării..

Avizul Ministerului Culturii – act administrativ supus cailor de atac in contencios

Calitatea de act administrativ a avizului emis de Ministerul Culturii sau de Direcția pentru Cultură determină posiblitatea persoanelor care se consideră vătămate prin emiterea acestuia de a-l contesta la instanța de contencios administartiv. În schimb, dacă avizul nu ar fi considerat un veritabil act administraiv, persoanele care se consideră vătămate nu l-ar putea contesta pentru că doar actele administrative pot fi atacate în instanță.

Anularea actului administrativ cu caracter normativ, implică anularea actului administrativ individual subsecvent

În mod constant, ICCJ a aratât ca principiile de drept “resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis și quod nullum est, nullum producit effectum” sunt aplicabile în dreptul administrativ roman.

1.1 Decizia nr. 1314/2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție

Prin Decizia nr. 1314/2012 din 04.03.2011, pronunțată în dosarul nr. 5348/2/2007, ICCJ statuează ca anularea actului administrativ prin care a fost declarată o lucrare de utilitate publica atrage dupa sine și anularea actelor subsecvente acestuia, respectiv a deciziei de respingere a întâmpinarii și a propunerilor de expropriere

Termenul de prescripție al terților în ceea ce privește introducerea plângerii prealabile

Termenul în care un terț trebuie să introduca plângerea prealabilă este de 6 luni de la momentul luării la cunoștință de act.

Art. 7 alin. 3 al Legii 554/2004 prevede

(3) Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, prîntr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).

Necesitatea motivării actelor administrative

1.1 Speța ACF Chemie Farma NV c. Comisiei de pe rolul Curții Europene de Justiție

Insuficienta motivării sau nemotivarea atrage nulitatea sau nevalabilitatea actului asa cum s-a reținut de către Curtea de Justiție Europeană în speța 14/69, ACF Chemie Farma NV c. Comisiei din 15 iulie 1970. De asemenea, în cauzele C-41/1969, C-509/1993 și C-367/1995 se reliefează dublul rol al motivării actelor administrative: transparenta actului și realizarea controlului judiciar al acestuia.

Doar intervenientul în interes propriu, iar nu și intervenientul accesoriu, este obligat să parcurgă procedura plângerii prealabile

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, prin Decizia civilă nr. 3522/2013 pronunțată în dosarul 6370/2/2010 arată că doar cererea de intervenție voluntară în interes propriu poate fi respinsă ca inadmisibilă pentru lipsa parcurgerii procedurii prealabile, iar nu și cererea accesorie reclamantului.

Avizul sanitar – act administrativ

Curtea de Apel Alba Iulia a anulat un aviz sanitar, deci a considerat ca acesta este act administrativ. Prin Decizia civilă nr. 101/CA/2008, Curtea de Apel Alba Iulia a anulat irevocabil avizul sanitar nr. 587/18.08.2005 emis de Direcția de Sanatate Publica a Judetului Alba pentru o autorizație de construire.

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Alba, reclamantul a solicitat anularea avizului sanitar nr. 587/18 08 2005 emis de Direcția de Sănătate Publică A și a autorizației de construire nr. 1/2006 emisă de Primăria mun. A în favoarea SC SRL. […]

Avizul de urbanism – act administrativ supus cailor de atac in contencios

Curtea de Apel București a obligat Consiliul General al Municipiului București la emiterea unui aviz de urbanism, considerandu-l act administrativ. Prin Decizia civilă nr. 539/26.02.2009, nepublicată, pronunțată în dosarul nr. 25841/3/2008, Curtea de Apel București a obligat Consiliul General al Municicipiului București să emita un aviz de urbanism. Curtea s-a pronunțat în mod expres asupra calitatii de act administrativ a avizului de urbanism.